Privacy policy

THB 0.00

privacy Privacy Policy คือ นโยบายที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถึงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

Your data is private at work, at home, and on the go At Microsoft, we value, protect, and defend privacy We believe in transparency, so that people and privacy Privacy Policy หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัว คือ การ “แจ้ง” รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบหนึ่ง โดยระบุว่าคุณจะเก็บข้อมูลอะไรของเจ้าของข้อมูลบ้าง? จะเอาไปใช้ทำอะไรบ้าง? จะเก็บ

ปริมาณ:
privacy
Add to cart

privacy Privacy Policy คือ นโยบายที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถึงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

privacy Your data is private at work, at home, and on the go At Microsoft, we value, protect, and defend privacy We believe in transparency, so that people and

Privacy Policy หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัว คือ การ “แจ้ง” รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบหนึ่ง โดยระบุว่าคุณจะเก็บข้อมูลอะไรของเจ้าของข้อมูลบ้าง? จะเอาไปใช้ทำอะไรบ้าง? จะเก็บ